STICHTING HISTORISCH GOED LOOSDRECHT

secretariaat: Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM LOOSDRECHT, tel. 035-5820326

Regiobank: NL61 RBRB 0955 6051 05

e-mail: info@monumentenloosdrecht.nl      website: www.monumentenloosdrecht.nl

 

Shgl298.doc

 

Privacyprotocol van Stichting Historisch Goed Loosdrecht (SHGL) 
Versie 22 mei 2018

Inleiding
De Algemene Wet Gegevensbescherming (=AVG) gaat in op 25 mei 2018. Deze nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Onder een persoonsgegeven wordt verstaan elk gegeven dat kan leiden tot de identificatie van een natuurlijke persoon. Stichting Historisch Goed Loosdrecht gebruikt persoonsgegevens van donateurs.


1. Bedrijfsgegevens SHGL
Stichting Historisch Goed Loosdrecht
Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a,
1231 KM Loosdrecht
Inschrijving bij de kamer van Koophandel onder nummer: 41185396


2. Doel van de gegevensvastlegging
De SHGL verzamelt persoonsgegevens van donateurs om
a. een persoon te registreren als donateur;
b. de betaling van de donatie te administreren.


3. Welke gegevens worden vastgelegd?
Van elke donateur worden de volgende gegevens vastgelegd:
a. aanheftitel, zoals de heer, mevrouw;
c. naam  (voorletters, eventueel tussenvoegsel en achternaam);
d. adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats);
e. emailadres, indien de donateur dit heeft doorgegeven;
f. betaling donatie (bedrag en datum ontvangst).


4. Hoe worden persoonsgegevens vastgelegd?
De persoonsgegevens worden verzameld in een Excelbestand.
Het Excelbestand wordt opgesteld en geactualiseerd door de persoon die de donateursadministratie voert. De gegevens staan op zijn eigen pc. ca. 4 maal per jaar wordt een back-up van het donateursbestand gemaakt.
De persoonsgegevens worden niet binnen de organisatie gedeeld.

 

5. Aan wie worden gegevens doorgegeven?
Donateursgegevens worden niet gedeeld met derden.

 

 

6. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Donateurs die opzeggen worden direct verwijderd uit het actuele Excelbestand met donateursgegevens.
Het oudere backup-Excelbestand met de donateursgegevens wordt na vervaardiging van een nieuw backup-bestand vernietigd.

 

7. Recht van inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens
Indien een donateur wenst geďnformeerd te worden over de manier waarop hij geregistreerd staat bij de SHGL, een correctie wil doorgeven of zich wil afmelden als donateur, kan hij schriftelijk een verzoek daartoe indienen bij de secretaris.


8. Procedure melden datalekken
Indien er sprake is van een datalek door toedoen van een bestuurslid of vrijwilliger van de SHGL, dient dit gemeld te worden bij voorzitter en secretaris van de SHGL. De secretaris meldt de datalek meteen bij de Autoriteit Persoonsgegevens


9. Website
Bij bezoek aan de website van de SHGL worden door de SHGL geen cookies geplaatst.


10. Bekendmaking en wijzigingen
Het privacyprotocol van de SHGL wordt via de eigen website bekend gemaakt. Ook toekomstige wijzigingen worden aldus bekend gemaakt.

 


Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de SHGL van 22 mei 2018.

 

0